Politica de Confidentialitate

Începând cu data de 25 mai 2018 devin aplicabile prevederile Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal (“General Data Protection Regulation – GDPR”).

Scopul principal este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

În acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile care ne sunt furnizate sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite și legitime.

1. Tipul de prelucrare

Prevederile Regulamentului European se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Parteneri contractuali precum furnizori, colaboratori pentru prestări serivicii
 • Clienți/pacienți
 • Angajați
 • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului www.psyclass.ro

Ce informații colectăm despre dumneavoastră

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularului de solicitare a unei programări de pe site-ul nostru web sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate).

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului este realizată cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informațiile oferite de către dumneavoastră personalului din recepție ce conțin date de identificare precum numele, numărul de telefon, vârsta, adresa de e-mail vor fi folosite în scopul efectuării programărilor, pentru reamintirea și confirmarea acestora și pentru a vă aduce la cunoștintă eventuale modificări ale programului de lucru al centrului sau al medicului/psihologului la care aveți stabilită o programare.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați telefonic în scopul efectuării unei programări.

Informațiile furnizate de către dumneavoastră medicului/psihologului ce conțin date cu caracter personal precum CNP-ul, domiciliul, data nașterii, vârsta, certificat de naștere vor fi folosite în scopul întocmirii fișei de observație, raportului de evaluare psihologică, completarea unei rețete medicale, bilet de trimitere, scrisoare medicală, adeverință medicală.

Informațiile oferite de către dumneavoastră medicului/psihologului ce conțin date cu caracter personal sensibile, de exemplu, informații legate de starea de sănătate fizică și psihică, originea rasială sau etnică, orientarea sexuală, legate de opinii politice, de convingeri religioase, sau de altă natură (sociale, filozofice, economice) vor fi folosite în stabilirea unui diagnostic corect și pentru buna desfășurare a procesului terapeutic.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră, de exemplu, informații legate de starea de sănătate fizică și psihică, originea rasială sau etnică, orientarea sexuală, legate de opinii politice, de convingeri religioase, sau de altă natură (sociale, filozofice, economice), cu excepția cazului în care:

 • aceste date cu caracter personal sensibile sunt relevante pentru un anumit scop în care prelucrăm datele cu caracter personal, cum ar fi stabilirea unui diagnostic, ședințele de psihoterapie
 • suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau
 • în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat

2. Folosirea datelor cu caracter personal

Aspecte generale

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; dacă trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalității de șanse); atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment. Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Nu vor fi folosite informațiile cu caracter personal în scopuri comerciale, cu excepția cazului în care există în scris acordul pacientului.

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 • Parteneri contractuali precum furnizori, colaboratori pentru prestări serivicii – prelucrarea datelor personale se bazează pe executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de furnizor/prestator, sunteți parte; obligații legale care ne sunt impuse; interesul nostru legitim.
 • Angajați – prelucrarea datelor cu caracter personal se face pentru încheierea contractelor individuale de muncă și vor fi stocate doar pe perioada de valabilitate a contractului încheiat.
 • Clienți/pacienți – datele personale furnizate vor fi folosite doar în efectuarea programărilor, completarea rețetelor medicale, buna desfășurare a procesului terapeutic. Dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil. Dacă nu doriți să vă folosim datele în acest fel, bifați caseta corespunzătoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră pe site-ul www.psyclass.ro (formularul de solicitare programare).
 • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului – solicitare de programare.

3. Divulgarea datelor cu caracter personal

Clinica nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate, cu excepția următoarelor cazuri în care pot fi folosite sau dezvăluite informații cu caracter personal:

Urgențe: Putem folosi sau dezvălui informații cu caracter personal în cazuri de urgență medicală sau psihiatrică, iar informațiile se referă la îngrijirea pacientului, locația, starea generală a pacientului. Aceste informații pot fi dezvăluite pentru a notifica sau pentru a asista în notificarea unui membru al familiei ori a oricărei persoane responsabile de îngrijirea pacientului. În măsura în care acest lucru este posibil vom cere acordul pacientului cu privire la dezvăluirea informațiilor cu caracter personal. În condiții de urgență sau dacă pacientul este incapabil să ia o decizie, starea de conștiență fiindu-i alterată, vom apela la decizia noastră profesională pentru a dezvălui doar acea informație relevantă pentru îngrijirea pacientului.

Tratament: Putem folosi informația legată de starea de sănătate a pacientului doar pentru a oferi servicii profesioniste.

Dezvăluire: Putem dezvălui și/sau împărtăși informațiile cu caracter personal cu alți profesioniști din domeniul sănătății care va oferă tratament și/sau alte servicii conexe. Acești profesioniști vor avea o politică de confidențialitate asemănătoare. Informațiile cu caracter personal pot fi de asemenea dezvăluite, de comun acord cu pacientul familiei acestuia, prietenilor și/sau altor persoane pe care pacientul alege să îi implice în îngrijirea sa, acest lucru făcându-se doar cu acordul pacientului.

Plata: În cazul în care plata pentru serviciile noastre se face prin intermediul unei case/societăți de asigurări de sănătate, putem folosi și dezvălui informații cu caracter personal pentru derularea modalității de plată pentru serviciile pe care le oferim. Aceste informații vor fi procesate de personalul nostru administrativ și pot include companii de asigurări sau alte structuri care sunt implicate în procesul de corespondență electronică și/sau de recuperare a sumelor de bani neplătite.

La solicitarea organelor juridice: Putem folosi sau dezvălui informațiile cu caracter personal când acest lucru este cerut de lege (hotărâri judecătorești sau administrative, somații sau alte proceduri legale).

Abuz sau neglijare: Putem folosi informațiile cu caracter personal pentru a le transmite autorităților responsabile, în cazul în care considerăm că pacientul este o posibilă victimă a abuzului, neglijării sau violenței domestice sau o posibilă victimă a altor infracțiuni. Aceste informații vor fi dezvăluite doar în măsura în care este necesară prevenirea unei amenințări serioase asupra sănătății sau siguranței pacientului sau a altor persoane implicate.

Responsabilități legate de sănătatea publică: Vom dezvălui informații cu caracter personal pentru a raporta probleme legate de un produs medicamentos, reacții la medicamente, expunerea la o anumită boală/infecție și pentru a preveni și controla boala, rănirea și/sau dizabilitatea.

Nu este considerată încălcarea confidențialității împărtășirea unor informații obținute în cadrul relației psihoterapeutice către o terță persoană, în scopul unei supervizări (situație în care există contract de supervizare care implică un cod etic ce include confidențialitatea), sau către public, în scopul unei comunicări cu caracter științific, atâta timp cât medicul/psihologul care face acest lucru s-a asigurat că a eliminat sau modificat toate acele informații care ar putea duce la identificarea pacientului. În cazul în care în cadrul acestui demers științific sau de supervizare este nevoie ca terapeutul să dezvăluie mai multe date despre pacient, nu poate face acest lucru decât cu acordul pacientului. (Situație pentru care se va întocmi un alt acord specific scopului)

4. Stocarea datelor cu caracter personal

În cadrul clinicii, doar un număr limitat de membri ai personalului, au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal.

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal.

5. Drepturile persoanelor fizice

Dreptul de a fi informat

Prin prezenta politică de prelucrare a datelor, persoanele sunt informate cu privire la scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, stocarea datelor, precum și drepturile pe care le au.

Dreptul de acces la date

Persoanele vizate au dreptul să obțină o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și informarea corespunzătoare.

La cerere, se poate furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Ne rezervam dreptul de a nu răspunde solicitărilor vădit neîntemeiate, excesive sau repetate.

Dreptul la rectificare

Se poate cere rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

Se poate cere ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana îți retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • persoana în cauză se opune prelucrarii;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului;

Conform dispozițiilor legale, obligația de a șterge datele utilizatorului nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale (încheierea unui contract), sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit operatorul;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Se poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 • persoana contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai este nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana ni le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor, utilizatorul are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opozitie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Dreptul de retragere a consimțământului

În cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat

Persoanele au dreptul de a cere și de a obține retragerea/anularea/reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau orice alte asemenea aspecte.

Dreptul de a se adresa justiției

Persoanele au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate, printr-o plângere adresată autorității de supraveghere privind protecția datelor personale.

6. Păstrarea datelor cu caracter personal

Păstrarea datelor cu caracter personal se face numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară (2 ani) pentru a îndeplini scopurile desfășurării activității specifice, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

7. Securitatea datelor

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat.

După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

8. Confidențialitatea datelor

Confidențialitatea este esențială în buna desfășurare a actului medical, în general, și a activității psihiatrice și psihoterapeutice, în special. Confruntându-ne cu probleme care țin de intimitatea vieții fizice și psihice a pacientului este important să creăm un cadru securizat și confortabil pentru desfășurarea activității noastre.

Specialiștii Centrului de Psihiatrie și Psihoterapie ABC respectă Codul Deontologic al Colegiului Psihologilor din România și al Colegiului Medicilor din România, precum și Legea 487/2002 republicată 2012, legea sănătății mintale și protecției persoanelor cu tulburări psihice.

Conform Codului etic al Federației Române de Psihoterapie și normelor deontologice ale Colegiului Medicilor și Colegiului Psihologilor din România, sunt supuse confidențialității “toate informațiile care devin cunoscute psihoterapeutului ca urmare a relației psihoterapeutice”.

Codul etic al Asociației Europene de Psihoterapie consideră excepții acele situații în care există un pericol, fie pentru persoana aflată în psihoterapie, fie pentru alte persoane. În oricare din aceste cazuri, psihoterapeutul nu numai că are voie să încalce confidențialitatea clientului, dar este chiar obligat (din punct de vedere etic, iar în multe state și din punct de vedere legal) să facă acest lucru. Codul etic al Asociației Europene de Psihoterapie nu prevede obligația de a avertiza.

Clinica nu colectează date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că copiii săi au furnizat datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat clinica.

În cazul în care Clinica descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, aceasta va distruge informațiile de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

În cazul minorilor și al celor care, din motive de sănătate mintală, se află sub tutelă, confidențialitatea este parțială. Acest lucru înseamnă că nici una din informațiile privitoare la aceștia, căpătate în timpul psihoterapiei, nu pot fi dezvăluită unei a treia părți, cu excepția părinților sau tutorilor, decât cu acordul scris al acestora din urmă.

9. Contact

Pentru orice solicitare legata de utilizarea datelor tale personale, ne poti contacta la:

 • Email: office@psyclass.ro
 • Telefon: 0751.133.134
 • Adresa: Bucuresti, Strada Cuza Voda, nr. 64, Sector 4

Conform legislației în domeniul protecției datelor personale, termenul de răspuns este de 30 de zile. În cazul în care, în funcție de complexitatea cererii nu putem implementa măsurile solicitate într-un termen mai mic de o lună, această perioada poate fi prelungită, conform legislației aplicabile, cu maximum 60 de zile. În această situație, veți primi o informare în termen de maximum 30 de zile de la trimiterea cererii, cu privire la motivele întârzierii.

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul General privind Potecția Datelor au fost încălcate, aveți posibilitatea de a vă adresa

ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresa: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336

Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Pagină de internet: www.dataprotection.ro

Aveti o intrebare? Ne puteti contacta la